Verhalen

Ons dorp en de oorlog

Boxmeers Weekblad 5 mei 1945

Toen ons dorp op 25 September jl 1944 (de officieele bevrijdingsdatum) het in den loop der jaren steeds zwaarder drukkende juk van den Duitschen bezetter van de schouders werd genomen, brak wel het roerigste tijdperk in zijn geschiedenis aan. Door een beschikking, waarvoor wij den hemel niet dankbaar genoeg kunnen zijn, kwam ons dorp nog juist in het zonder zware strijd veroverde Nederlandse gebied te liggen. Daar in onze nabijheid echter zware gevechten geleverd werd, was het dorp langen tijd een belangrijke frontplaats en kregen we een klein maar indrukwekkend staaltje van de gigantische oorlogsmachine der Geallieerden te zien. Overigens had het dorp weinig te lijden van feitelijke oorlogshandelingen. Toch vielen twee slachtoffers door granaatinslag te betreuren, mej. Nella van Hoogstraten en het Rotterdammertje Huub Peperkamp. Hiermee was evenwel het oorlogsleed, dat St. Anthonis trof, nog niet geleden, daar wij half April j.l. werden opgeschrikt door het bericht, dat op 5 October 1944 te Angeren in de Betuwe nog twee, onzer dorpsgenooten. nl. Tony Goossens en zijn verloofde mej. Gonny Remmen, als slachtoffer van oor1ogsgeweld gevallen waren. Dat zij allen rusten in vrede.

Daar wij zoo gelukkig uit den strijd gekomen waren, werden wij al spoedig geroepen om minder gelukkigen hulp te verleenen. Ons dorp werd met vluchtelingen overstroomd. Een in allerijl tot stand gebracht Evacuatie-Comité werd al onmiddellijk voor een zware taak gesteld, die met enthousiaste toewijding werd aangepakt. Het door dit comité ingestelde Evacuatie-Bureau is nog gedurende maanden een belangrijk apparaat in het dorpsleven geweest. Door de volledige evacuatie van Boxmeer waren ook langen tijd verschillende openbare diensten, die daar gevestigd waren, (waaronder als omvangrijkst e den Distributiedienst) in St. Anthonis onderdak. Door deze buitengewone toestanden, die ook buitengewone eischen stelden, kwamen wel enkele malen strubbelingen en onvermijdelijke onaangenaamheden voor maar toch was over het algemeen de verhouding tusschen degenen die hulp verleenden en die hulp ontvingen, goed te noemen.

Bij het luwen der evacuatie en inkwartieringsdrukte begon het verenigingsleven in ons dorp, ook weer op te bloeien De RK Jonge Boerenstand was wel een van de eerste, die teekenen van leven gaf, terwijl ook de RK Werkliedenvereeniging spoedig tot heroprichting kwam. Naast de in stand gebleven Voetbal club en Handboogschutterij, werd het sportleven weer verrijkt door de wederoprichting van de Landelijke Rijvereeniging. De Nederlandse anti-Duitsche verzetsbeweging, die haar strijd voor een ideale Nederlandsche volksgemeenschap ook in den nieuwen tijd wil bljjven voortzetten, vond in St. Antho nis eveneens vertegenwoordiging door de vorming van een kring van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland. De Boerenstand gaf nog weinig blijk van levenskracht.

Zondag j.l werd evenwel een algemeene vergadering gehouden. die waarschijnlijk een tijd van hernieuwde activiteit zal inluiden. Het kunstleven getuigt ook van nieuwe kracht. Het Groot Gemengd Koor heeft ter gelegenheid van het a.s. Priesterjubileumvan onzen Pastoor in studie genomen twee koorwerken uit beroemde oratoria van Haendel en Joseph Haydn. De Harmonie is eveneens herrijzende, dwz. de muziekinstrumenten worden thans aan een grondige revisie onderworpen, zoodat spoedig begonnen zal kunnen worden. Zoo blijkt uit alles, dat het gewone leven weer zijn gang begint te hernemen.

Als dit gewone leven dan nog bezield gaat worden met een geest van hernieuwd Katholiek Idealisme, waarmee deze grootsche tijd tegemoet moet worden getreden, zal ook St Anthonis een belangrijke bijdrage kunnen leveren t ot den heropbouw van ons land. Wij moeten daarbij dan ook steeds blijven gedenken. dat ons dorp zoo gelukkig gespaard is gebleven en den geest van liefdadigheid levendig houden. Er werd al zeer verdienstelijk werk gepresteerd door huisvesting aan geëvacueerden. door hulp-actie voor het Noorden, door het steunen van collecten voor diverse doeleinden, doch er zal steeds en opnieuw een beroep op onze hulpvaardigheid worden gedaan. Laten wij steeds en opnieuw helpen. Hiermee zij het eerste geluid uit St.Anthonis in het eerste nummer van het herrezen Boxmeersch Weekblad be-eindigd. Dat én dit blad én St. Anthonis een nieuwe bloeitijd mogen beleven.