Jaarverslagen

Jaarverslag 2009

Het jaarverslag 2009 kon door medische problemen van de toenmalige secretaris, Nelly de Hoog, niet voor de Jaarvergadering worden afgerond. Dit jaarverslag is nu gemaakt op basis van de aantekeningen van Nelly de Hoog.

In januari verscheen een uitgave van onze Heemkundekring, maar onmiskenbaar van de hand van Jac van Kempen, een boek met de titel Herinnering aan een goeie pastoor. Het is gewijd aan leven en werken van pastoor Frans van Spreeuwel, die om gezondheidsredenen gedwongen werd (dat is het goede woord) om zijn taak als herder in Sint Anthonis neer te leggen. Het boekje vertelt gebeurtenissen uit elk jaar dat de pastoor werkzaam was in Sint Tunnis, van 2000 tot 2009.

De Nieuwsbrief was dit jaar rijk gevuld met verhalen, ook van eigen bodem. Een ervan wordt hier nog eens apart vermeld. In de Nieuwsbrief van januari heeft Martien Mahler een prachtig verhaal geschreven over de ontstaansgeschiedenis van Sint Anthonis, naar aanleiding van een prent van Joshua de Grave, waarin de kerk is te zien met de omliggende gebieden.

Op woensdag 4 februari werd de Jaarvergadering gehouden in de zaal van Boss All In. Op dat moment telde de kring 97 leden en het bestuur dacht al na over wat te doen bji het 100 e lid. Het jaarverslag van de secretaris kon, zoals hierboven vermeld, niet worden voorgelezen. De penningmeester, Harry Peeters, had samen met Jan de Kleijnen een duidelijk overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven en ook een begroting gepresenteerd. De financiële situatie van de kring is gezond en het traditionele gratis kopje koffie bij de ledenvergaderingen wordt dan ook gehandhaafd. Johan Peters en Jan de Kleijnen hadden de kas zorgvuldig gecontroleerd en een uitvoerig in dialect opgesteld verslag gepresenteerd. Jan de Kleijnen en Martien Dekkers werden gekozen tot de nieuwe kascommissie. Bij de bestuursverkiezingen werden Jac van Kempen en Harm Douma bij acclamatie weer herkozen. Na de pauze vertelde Jan Goossens op de hem bekende humorvolle wijze verhalen uit zijn loopbaan als dierenarts. Het werd door de ongeveer 70 leden zeer gewaardeerd.

De werkgroep Veldnamen heeft aan de gemeente voorgesteld om het pad bij de Hoef het St. Patrickspad te noemen. Er leek nog een andere kandidaat naam te zijn: De Start. Uiteindelijk is het voorstel van de werkgroep overgenomen. De poging om ook een mooie naam te introduceren voor de zogeheten turborotonde aan het eind van de Dr. Verbeecklaan strandde helaas. Uit een peiling onder de lokale bevolking waren wel twee namen gekomen: ’t Sommers Goot (voor rotonde en fietstunnel samen) en ‘D’n Durtrapper’ voor de fietstunnel alleen. Daarentegen had de werkgroep in september wel weer succes met het voorstel om het paadje achter melkfabriek, van Oploo naar Sint Tunnis, ’t Fietspedje te noemen, waarbij Fiets ook de herinnering aan de activiteiten van de melkfabriek levend moet houden (fiets staat voor melk na het afromen).

Op 30 maart is de ledenvergadering gehouden in de biljartzaal van MFC Oelbroeck. Dit keer geen spreker, maar een presentatie van allerhande oude foto’s, grotendeels ook door leden zelf meegenomen en van commentaar voorzien. Het programma viel in goede aarde maar de zaal was minder geschikt: we hadden last van de repetitie van de harmonie.

De werkgroep die zich bezig hield met de Sambeekse Hoek was zeer actief geweest, maar het was te vroeg om al een tentoonstelling te organiseren hierover. Besloten werd om aan het eind van het jaar een tentoonstelling te organiseren rondom de oude melkfabriek. Er was veel materiaal al verzameld.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering in mei heeft Jan Tonies uitvoerig verteld over zijn kruisbeeld-project. Het bestuur was onder de indruk van het historisch belang: aan de hand van oude kaarten liet Jan zien dat het kruis eigenlijk de ingang van het dorp heeft gestaan. De vorm van de mal was zo mogelijk nog indrukwekkender. Over alle details was lang nagedacht. Het bestuur besloot om dit project te steunen bij een presentatie voor de wethouder en een afvaardiging van de gemeentelijke Kunstcommissie. Voor deze presentatie had Jan een aparte notitie gemaakt. Het advies en de besluitvorming namen veel tijd in beslag en vielen uiteindelijk negatief uit, ondanks een verzoek van de gemeenteraad om er nog eens naar te kijken. Men vond de plaats niet geschikt en het was geen kunst.

In mei besloot de bibliotheek om vitrines beschikbaar te stellen voor kleine exposities. De heemkundekring heeft er dankbaar gebruik van gemaakt en een kleine tentoonstelling georganiseerd van objecten uit onze verzameling.

De werkgroep graven heeft een volledig overzicht gemaakt van alle graven op het kerkhof bij de kerk en ook foto’s van de grafmonumenten. Er is een lijst opgesteld van graven van bekende Sint Tunnise mensen en van grafmonumenten met een speciale kunstzinnige waarde. Die lijst is gebruikt voor het bepalen welke graven behouden zullen blijven bij de renovatie die in de zomer heeft plaats gevonden.

Vanwege de ervaringen met de zaal in Oelbroeck werd besloten om de volgende ledenvergadering te organiseren bij van Haren, op 2 juni. Eerst gaf de werkgroep Sambeekse Hoek een overzicht van de stand van zaken op basis van het vele werk dat reeds was verzet. Het project verloopt voorspoedig. Daarna werd de film ‘t Perd getoond, het was een groot succes.

Op dinsdag 29 juli is een aantal leden richting Bergeijk vertrokken. Ons lid Ton Christiaans had gemeld dat daar een speciale tentoonstelling was: de historie van de Ploeg en zijn weverij (denk aan de ploegstoffen). Het gebouw van de Weverij de Ploeg was door de beroemde architect Gerrit Rietveld ontworpen.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van 16 september was er een overleg tussen het bestuur en de werkgroep H. Hartmonument. De werkgroep bekijkt de mogelijkheid om het kunstwerk in ere te herstellen. Bij de gemeente en het kerkbestuur lijkt er niet veel animo. Het lijkt van belang om meer draagvlak te creëren. Ook is het verstandig om te kijken of iemand uit de kunstkring zitting wil nemen in de werkgroep.

Op 1 oktober was de Dag van de Ouderen en de Heemkundekring was daar ook vertegenwoordigd door Jac van Kempen en Nelly de Hoog.

Op 28 september heeft de werkgroep Dialecten een Sintunnis dictee gehouden. Tien dialectzinnen werden door Louis van Loosbroek voorgelezen en van ieder werd verwacht dat hij of zij de tekst in Sintunnis dialect op een speciaal voorbestemd papier zou opschrijven. Het was fraai om te zien hoe alle aanwezigen geconcentreerd bezig waren maar af en toe werd er toch spontaan gelachen om bepaalde woorden en zinnen zoals: “Dor goan bej mien de heure van ovvereind staon”. Veel werk moest de dialectencommisie verzetten om alle geschreven dictees te controleren. Daarna werden alle zinnen nog eens besproken over hoe het volgend de commissie wel had moeten zijn. Ieder kreeg zijn eigen blaadje weer terug en kon ieder zelf zien hoeveel fouten gemaakt waren.

Al vele jaren, en zo ook dit jaar, heeft het bestuur gesproken over een goed onderkomen voor de heemkundekring. We hadden de mogelijkheid gekregen om de bovenverdieping van de Link aan de Breestraat te gebruiken. Daar konden we veel materiaal opslaan, zowel voorwerpen maar ook veel papieren, boeken en foto’s. Het bestuur kon er vergaderen. Het bleef een onzekere situatie omdat het gebouw volgens de nieuwbouwplannen gesloopt zou gaan worden. Het bestuur bleef bij het gemeentebestuur aandringen op een betere oplossing. Ook werd bekeken of we eventueel in het Convent terecht zouden kunnen. Toen de jongeren verhuisden naar de nieuwe Link in ’t MFC, kregen we toestemming om ook de benedenverdieping te gebruiken. De onkosten voor gas, licht en water kwamen wel voor onze rekening. Dat leek ons in ieder geval meer lucht te geven, al was er nog heel wat werk te verzetten om de benedenverdieping bruikbaar te maken. Jan de Kleijnen en Harry Peeters stelden een plan op voor het omvormen van de Link naar ons Heemhuus.

Op 21 en 22 november werd de tentoonstelling gehouden rondom De Eendracht, de melkfabriek. Het was een geweldig succes. In de grote zaal van t MFC waren op tal van panelen heel veel aspecten van de melkfabriek in beeld gebracht: over het gebouw, de directie, de medewerkers, het melkproces, het ophalen van de melk, alles was met leuke foto’s in beeld gebracht. Ook waren van alle kanten boeken, melkbussen, een melkfiets en vele andere voorwerpen die in de melkfabriek waren gebruikt te bezichtigen. Bezoekers konden inschrijven voor het boek over de fabriek dat later zou verschijnen. Meer dan 600 bezoekers bezochten de tentoonstelling en beleefden een avontuur van herkenning.

De laatste ledenvergadering vond plaats op 8 december bij Oele Ton’s. Aanvankelijk stonden we voor een gesloten deur: de datum was verkeerd genoteerd, maar we konden er toch terecht. Tijdens deze vergadering heeft voorzitter Jac van Kempen het hele reilen en zeilen van de heemkunde eens doorgenomen, want het was al lang geleden dat dit gebeurd was. Belangrijkste punt was de status van de diverse werkgroepen. Uiteindelijk bleek dat we veel werkgroepen hebben die allemaal op hun eigen manier bezig zijn en waaruit toch steeds weer blijkt dat ze enerzijds gezellig bezig zijn en anderzijds toch bezig zijn om iets op te bouwen voor de vereniging. Daarna heeft Jan de Kleijnen nog gesproken over de wijze waarop de tentoonstelling was opgebouwd, waarbij tevens mbv de beamer de film “Het belang van de boer”werd getoond. Ook werden enkele dia’s van de tentoonstelling omtrent de melkfabriek getoond.

Paul Eling in samenwerking met bestuursleden
December 2010