Jaarverslagen

Jaarverslag 2010

Dit jaarverslag begint met de boodschap dat Nelly de Hoog, bestuurslid en secretaris van de heemkundekring vanaf de oprichting, ondanks een goede vooruitgang na een operatie (op 10 januari) toch heeft moeten besluiten om haar taak als secretaris neer te leggen. Aanvankelijk betekende het dat ze nog wel lid van het bestuur zou blijven. Later leerde de praktijk dat ook dat door nieuwe fysieke perikelen niet meer haalbaar was. Dat betekende voor het bestuur en de vereniging een grote aderlating. Nelly heeft sedert de oprichting een cruciale rol gespeeld en een uitgebreid archief aangelegd van alle wederwaardigheden, de in- en uitgaande post, maar zeker ook via de jaarverslagen. Die verslagen bevatten mededelingen over de vereniging, de activiteiten van de werkgroepen, over de bijeenkomsten, maar ook berichten over individuele leden. Als wij binnenkort het 10-jarig jubileum gaan vieren, zal het niet moeilijk zijn om onze geschiedenis daarin terug te vinden. De heemkundekring is Nelly veel dank verschuldigd voor de royale en enthousiaste wijze waarop zij zich van haar taak heeft gekweten.

Toen het bestuur vernam dat Nelly niet verder kon als secretaris, werd besloten dat Paul, die al wel ook het notuleren van de vergaderingen op zich had genomen, voorlopig het secretariaat zou overnemen.

Op 2 februari werd de jaarvergadering gehouden in Oele Ton’s. Voor de pauze werden de bekende onderwerpen besproken (jaarverslag, verslag van de penningmeester en kascommissie, bestuursverkiezing), zij het dat het jaarverslag door de conditie van secretaris Nelly de Hoog niet op tijd was afgerond. Penningmeester Harry Peeters had met behulp een helder overzicht gemaakt van uitgaven en inkomsten en financieel zit de vereniging er gezond bij: het kopje koffie bij de ledenvergadering kan er best af. Aftredende en herkiesbare bestuursleden waren Marleen Verblakt- van Erp, Paul Eling en Harry Peeters. Zij werden bij acclamatie herkozen.

Na de pauze vertelde Jo Goossens over zijn ervaringen en schrijverij in dialectvorm. Hij las daarbij enkele stukjes voor en zong zelfs een enkel lied in dialect. Jo Goossens, heeft de verschillende verhalen en liederen te boek gesteld, samen met zijn echtgenote Riek Kempen. Er zijn inmiddels zelfs 3 bundels verschenen, waarvan een exemplaar door Jo aan de vereniging is geschonken.

In 2009 was het project van Jan Tonies, het terugplaatsen van een kruisbeeld bij de ingang van het dorp op de Breestraat, besproken met de wethouder. Deze had advies ingewonnen van de kunstcommissie en dat was negatief uitgevallen. Via contacten met raadsleden is gevraagd wat nu eigenlijk de argumenten waren en of daar nog discussie over mogelijk was. De bespreking in de gemeenteraad heeft echter niet geleid tot een andere beslissing. En zo kwam dat project tot een voorlopige stilstand.

Op maandag 29 maart was de tweede ledenvergadering van het jaar, opnieuw in Oele Ton’s. Ditmaal sprak de heer A. Spamer uit Deurne over Magische en heidense raadsels in Zuid Oost Brabant. Hij hield het de hele avond vol en met zijn vele voorbeelden van heidense elementen in katholieke kerken lichtte hij zijn verhaal toe.

Op 25 mei is de nieuwe rotonde op de Boxmeerse weg officieel geopend. De werkgroep Veldnamen had wel ideeën om die rotonde van een passende naam te voorzien. Het voorstel werd opgestuurd maar het Provinciebestuur zag daar van af.

De volgende ledenvergadering, op 27 mei, werd eveneens in Oele Ton’s gehouden. Ditmaal konden we genieten van het optreden van twee dierenartsen: voor de pauze vertelde de heer P. van Gullick smakelijk over zijn ervaringen als veearts in de Peel. Na de pauze vertelde ons lid Jan Goossens over kolonel David Silvertop: over zijn afkomst en de tocht die hij met het leger maakte via Frankrijk en België naar Nederland, waar hij de dood vond in Sint Anthonis. Het levensverhaal, op papier gezet, werd ook door Jan Goossens aan de heemkunde geschonken. korte samenvattingen van de verhalen van de heren Spamer, van Gulick en Jo en Jan Goossens zijn opgenomen in de nieuwsbrief van september.

Al geruime tijd speelde ook onze voorzitter Jac van Kempen met de gedachte om te stoppen. Hij heeft zelf zijn uiterste best gedaan en met stille diplomatie diverse kandidaten benaderd. Helaas vond hij niemand bereid om deze taak over te nemen. Het is een voortdurend punt van aandacht geweest in de bestuursvergaderingen in 2010. Jac was niet toe aan verdiende rust, maar had nog allerlei andere zaken waar hij ook tijd en aandacht aan wilde besteden en het is goed voor de heemkundekring als een jongere generatie de staf overneemt. Jac heeft de kar met al zijn kracht, tact en inzet getrokken. Veel initiatieven kwamen uit zijn hoge hoed en het is niet overdreven om te stellen dat we nu staan waar we staan door vooral zijn stuurmanskunst. Via zijn grote netwerk begonnen diverse werkgroepen of kregen ze een nieuwe stimulans op activiteiten te ontplooien. Hij wist sprekers te strikken voor de ledenvergaderingen. Met niet aflatende ijver zocht hij jarenlang naar een goed onderkomen voor de heemkundekring en schrok er niet voor terug om B&W herhaaldelijk daarvoor te benaderen. In september werd het besluit genomen dat Jac definitief zou stoppen aan het eind van het kalenderjaar en zelf bracht hij dat besluit naar buiten op de algemene ledenvergadering van 24 november.

Gesterkt door het grote succes van het project Lepelstraat en de tentoonstelling rondom de melkfabriek heeft de werkgroep Sambeekse Hoek in het jaar 2010 straf doorgewerkt. Van alle kanten werd informatie verzameld, straten en families werden in kaart gebracht. Veel foto’s werden verzameld en in het groeiende archief van Marleen Verblakt geplaatst. Wel werd met een realistische doelstelling gewerkt: de tentoonstelling zou georganiseerd worden als het project ook klaar was. Het blijft hobby. Toch kunnen we uitkijken naar weer een heel mooi project, waarmee een volgende stap in de historische ontginning van Sint Tunnis wordt gezet.

Harm Douma stelde voor om met liefhebbers een kijkje te gaan nemen in het nieuwe archief in Grave. Hij had zijn oud-collega’s bereid gevonden om een rondleiding te geven in de vele mogelijkheden die het archief de heemkundige liefhebbers tegenwoordig biedt. De uitnodiging ging snel naar de leden en op maandag 14 juni toog een groep van ongeveer 20 personen met eigen vervoer richting Grave. Daar legde Herman van der Burgt uit wat er allemaal in het archief te vinden is. Na het archief werd ook de kerk bezocht, waar Cees Goossens op een boeiende manier heel veel wist te vertellen over de vele schatten die in de kerk bewaard worden. Het was een geslaagde dag.

De Rabobank wil de relatie met del eden en de gemeenschap onderhouden door een deel van de winst te besteden aan projecten van de gemeenschap. Ook de heemkundekring wil graag in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Jan de Kleijnen en Paul Eling zijn naar de informatieavond geweest, waar zij de indruk kregen dat wij uitvoerkoren waren voor een subsidie uit de hoogste categorie. Wel moest nog een presentatie van het project waarvoor wij subsidie aangevraagd hadden verzorgd worden. Ondersteund door veel supporters vertelde Jan op de bijeenkomst op 24 september dat wij graag een beamer met laptop wilden aanschaffen om in het nieuwe Heemhuus presentaties te kunnen verzorgen zonder telkens huur daarvoor te moeten betalen. Helaas bleek er ergens een misverstand te zijn geweest. We waren slechts in de op een na hoogste categorie ingedeeld en kwamen zodoende niet in aanmerking voor de eerste prijs. Van de Rabo ontvingen wij, toch zeker dankbaar gestemd, een subsidie van 500 euro waarmee in ieder geval de beamer aangeschaft kan worden.

Na jaren van onzekerheid over de huisvesting ontvingen we van de gemeente het bericht dat we voorlopig gebruik kunnen maken van wat eerst de Link werd genoemd, het voormalige woonhuis van Vollenberg. We gebruikten de bovenverdieping al voor bestuursvergaderingen en opslag van al ons materiaal. Met het vertrek van de jongeren naar MFC Oelbroeck kwam ook de benedenverdieping vrij. We besloten om te proberen om de ruimte te gaan gebruiken. Het was een hele stap. Er was onzekerheid over de duur van ons verblijf en ook was de kas niet berekend op een grote investering in de aankleding van de zaal. Harry Peeters trok het land in en vond op verschillende plaatsen, zoals in Stevensbeek, Beugen en bij Van Erp, tafels en stoelen, kasten en kapstokken, kopjes en schoteltjes. Het merendeel voor een appel en een ei. Op 27 september werd het nieuwe Heemhuus ingewijd met een ledenvergadering. Dankzij veel inspanningen van Harry en Dop Peeters en Jan de Kleijnen was alles keurig gepoetst en geboend en ook nog een sfeervol ingericht. We voelden ons gelijk thuis en het bleek een huis met prachtige mogelijkheden voor bijeenkomsten en tentoonstellingen. Ook de werkgroepen kunnen hier terecht en makkelijker werken -er is een pc beschikbaar- en zij kunnen er hun materiaal opslaan. Tijdens de ledenvergadering werden ook de activiteiten van de verschillende werkgroepen gepresenteerd. Ook kon onze voorzitter melden we dat we de mijlpaal van 100 leden hebben bereikt. Wegens ziekte kon een bloemetje en speciaal aandenken niet persoonlijk worden uitgereikt; later is het toch in goede handen gekomen.

Dhr. Kusters uit Vianen heeft laten weten dat een oude bronzen munt in Wanroy was gevonden. Hij heeft gevraagd aan B&W om daar iets mee te doen: tentoonstellen met een pad naar de vindplaats. Hij zou graag zien dat wij toezien op een goede uitvoering van een dergelijk project. De werkgroep archeologie zal de vinger aan de pols houden.

Het bestuur heeft nagedacht over manieren om de leden iets meer te actiever. Er kan nog heel veel gedaan worden en het zou mooi zijn als leden, die nu nog heel veel weten, dat ook op de een of andere manier op papier zetten. Een van de mogelijkheden die het bestuur heeft uitgeprobeerd is om leden te vragen om op de ledenvergadering in kleine groepjes te overleggen wat ieder nog weet over een bepaalde familie. In een volgende stap heeft Jan de Kleijnen aan leden stratenlijsten uitgedeeld. De bedoeling is dat leden proberen in te vullen wat ze van de verschillende huizen en families in die straten nog weten. Het gaat niet alleen om namen van ouders en kinderen maar ook om bijvoorbeeld beroepen, of verbouwingen, eigenlijk alles wat een beetje opvallend is. Als deze lijsten rouleren onder de leden kunnen we zo proberen om wat er bekend is toch ook vast te leggen. Er zijn al werkgroepen in het leven geroepen om iets van het onderwijs in Sint Tunnis in kaart te brengen, met name de historie van de landbouwschool. Dorry Eling neemt het initiatief om de geschiedenis van de meisjesschool Maria Goretti te inventariseren, samen met oud-medeleerlingen.

Van onze Duitse zustervereniging uit Sint Tönis ontvingen wij een uitnodiging om nog eens langs te komen en te bezien wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. Het bestuur heeft besloten om met een kleine afvaardiging naar Duitsland te vertrekken. De verenigingen verschillen nogal veel, qua omvang maar ook qua werkwijze. Een systematische samenwerking ligt niet erg voor de hand. Op zondag 17 oktober vertrokken Jac van Kempen, Jan de Kleijnen, Harry Peeters, Harm Douma, Jan Tonies en Louis van Loosbroek richting Sint Tonnis. Zij werden gastvrij onthaald en er werd uitgebreid van gedachten gewisseld en eensgezind werd besloten om contacten te laten voortbestaan voor zover en wanneer dit gewenst en/of nuttig kan zijn.

Op uitnodiging van de directie van de bibliotheek presenteerde Jac van Kempen, geassisteerd door Jan de Kleijnen, op woensdag 24 november in de bibliotheek van zijn boek met beschrijvingen van de pastoors van Sint Tunnis in de 20 e eeuw, het pastoorsboek. Hij liet niet alleen het boek zien maar vertelde smaakvol de hele avond over de verschillende pastoors die de Sint Anthoniusparochie in de 20 e eeuw hebben bestuurd. Tegelijkertijd was er ook gelegenheid, vooraf en in de pauze, om alvast een blik te werpen op de borden over de 16 priesterzonen van Sint Tunnis. Het pastoorsboek werd op 28 november te koop aangeboden in het Heemhuus en tegelijkertijd was daar ook de expositie van de priesterzonen. Het werd een gezellige dag: een mooie ruimte waar iedereen in alle rust de informatie tot zich kon nemen en ook nog eens kon buurten onder het genot van een kopje koffie. Al met al 2 geslaagde projecten. Het geheel zal nog wel een staartje krijgen: Jac en Jan willen ook proberen om een boek te maken over het vele materiaal dat hij had verzameld over de priesterzonen en dat op de tentoonstelling natuurlijk niet allemaal te lezen was.

Op 6 november overleed Tien Versteegen. Geboren op 15 augustus 1928 in Langenboom, verhuisde hij op 10-jarige leeftijd naar de Oude Breestraat in Sint Tunnis. Hij was een trouw lid en ook toen het fysiek niet meer zo gemakkelijk ging, bezocht hij de ledenvergaderingen met veel plezier. Door zijn werk bij de bank kende hij Sint Tunnis door en door maar wist hij ook gepast met die kennis om te gaan. Gelukkig heeft hij vele van zijn belevenissen en herinneringen op papier gezet.

Op 25 november verzorgde ons trouwe lid Ton Christiaans op de ledenvergadering een presentatie over het onderwijs en de onderwijzers in Sint Tunnis, Oploo, en Ledeacker. Hij had veel oude foto’s uit zijn verzameling te voorschijn gehaald en wist daar ook boeiend over te vertellen. In het warme en gezellige Heemhuus werd het een genoeglijke avond. Wel kondigde onze voorzitter aan dat er volgend jaar iemand anders zou zitten. Wij hopen dat met hem.

Paul Eling
Secretaris