Jaarverslagen

Jaarverslag 2011

Vooraf werd met spanning uitgekeken naar het jaar 2011: we zouden het 10-jarig bestaan gaan vieren, maar tegelijkertijd traden een paar mensen van het eerste uur terug en een nieuwe voorzitter zou de kar moeten gaan trekken.

Deze wisseling van de wacht vond plaats op de Jaarvergadering op 9 februari in het Heemhuus. Harm Douma trad op als interim voorzitter. De gebruikelijke plichtplegingen, het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester leverden geen echte bijzonderheden op. De kascommissie, bij monde van Martien Dekkers, meldde dat alles in goede orde was bevonden. Angelien Aben en Sjaak Arts werden benoemd voor de nieuwe kascommissie. Vervolgens stond de bestuursverkiezing op de agenda. Twee leden traden af, Jac van Kempen en Nelly de Hoog. Het bestuur stelde voor toch maar 1 nieuw lid te benoemen om zo weer op de normale bezetting te komen. Voorgedragen werd Harry van Heijster, hij was tevens bereid als voorzitter de kar te trekken. Bij acclamatie werd hij gekozen. Na de pauze sprak wethouder Willy van Erp Jac van Kempen en Nelly de Hoog toe om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet voor tal van organisaties in de Sintunnisse gemeenschap en liet dat gepaard gaan met een mooie oorkonde. Vervolgens sprak ook Harm Douma hen toe en namens het bestuur stelde hij de leden voor om Jac en Nelly tot erelid te benoemen. En zo geschiedde. Harm overhandigde beiden een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd bord, waarop het erelidmaatschap was vastgelegd.

Op 21 februari was er een bestuursvergadering, waarbij gelijk de organisatie van het 10-jarig bestaan hoog op de agenda kwam te staan. Het bestuur wilde graag ook iets organiseren voor de Sintunnisse gemeenschap: die moest ook een inkijkje kunnen krijgen in wat er zoal in de Heemkundevereniging wordt gedaan om de geschiedenis van ons dorp vast te leggen. Het thema bleef het bestuur de rest van het jaar goed bezig houden.

Maar ook werden natuurlijk weer de ledenvergaderingen georganiseerd. Op 29 maart vertelden Jac van Kempen en Theo Verstegen smakelijk over de historie van D’n Uutloat, waarbij er via de beamer ook van alles te zien was op het witte doek. Veel bekende personen uit de carnavalswereld trokken voorbij en allemaal werden ze herkend.

En het was weer een gezellige bijeenkomst in het Heemhuus. Maar hoe lang zou dat nog kunnen duren? De voorzitter vond dat het hoog tijd werd dat we op het gemeentehuis duidelijkheid probeerden te krijgen over de continuïteit van ons verblijf in het Heemhuus. Er werden daar allerlei plannen gesmeed. Het gesprek is er geweest en we kregen een inkijkje in de plannen: het Hert, ons Heemhuus en garage Bollen zouden tegen de vlakte moeten om een doorgang te maken van de Brink naar het gebied rondom het MFC. Men weet in het gemeentehuis dat wij het Heemhuus goed gebruiken, maar verdere toezeggingen kan men niet doen. We moeten afwachten hoe de centrumplannen zich verder ontwikkelen.

Op 19 mei werd er door het BHIC een bijeenkomst georganiseerd in het MFC. De heer Bastiaanse kwam in het kader van het geheugenproject langs: praten over het dorp aan de hand van foto’s en films. Het was een genoeglijke avond, veel foto’s waren aangeleverd door de mensen uit Sint Tunnis en daar viel, zo leerde ons de heer Bastiaanse, meer aan te zien dan je zo zou denken.

De werkgroep Sambeeksche Hoek was al lange tijd aan het werk geweest. Dat had in 2010 al een tentoonstelling opgeleverd rondom de melkfabriek. Regelmatig werden bijeenkomsten georganiseerd en werd informatie verzameld, uitgewisseld en weer nieuwe taken uitgedeeld. Het werk vorderde maar de datum van de tentoonstelling naderde en dan is het opeens toch kort dag. En op 9 en 10 april was dan het zover: in het Heemhuus was er een tentoonstelling over de families die in de huizen op de Sambeeksche Hoek hebben gewoond. Het is heel goed gegaan. Eigenlijk werden alleen maar positieve geluiden gehoord. De eerste oplage van 150 boeken over de Sambeeksche Hoek werd helemaal uitverkocht en ook van volgende drukken gingen de exemplaren snel van de hand. Financieel was het ook een succes. De leden van de werkgroep verdienen alle lof voor hun grote inzet.

Inmiddels had het bestuur het plan opgevat om twee bijeenkomsten te organiseren in het kader van het 10-jarig bestaan. Eentje voor de eigen leden en een voor de dorpsgemeenschap. Vanuit de werkgroepen konden ideeën worden aangedragen voor het inrichten van een plek op basis van de eigen werkzaamheden van de afgelopen jaren.

Ook besloot het bestuur om een nieuwe werkgroep in het leven te roepen: de etalagewerkgroep waarin Marleen Verblakt, Harry Peeters en Dorry Eling plaats namen. De werkgroep zal de etalages, de ramen van het Heemhuus, regelmatig een nieuwe uitstraling geven door foto’s en spulletjes te plaatsen, als het kan een beetje passend bij de tijd en de gebeurtenissen die spelen. Op die manier hopen we ook weer een beetje meer zichtbaar te maken naar de dorpsgemeenschap dat herinneringen de moeite van het bewaren waard zijn.

De volgende Ledenvergadering was op 23 mei. Harry van Heijster had al vóór zijn aanvaarding van het voorzitterschap toegezegd om verhalen te komen vertellen over gebeurtenissen uit het zijn jeugd, rondom de Lepelstraat. Hij schudde het - met het fantastische lied Ut Dörp van Jos Christiaans als aanknopingspunt - allemaal uit de mouw, maar het moet toch ook echt gebeurd zijn. Voor de vele leden was het allemaal heel herkenbaar en het werd een genoeglijke avond.

In de daarop volgende bestuursvergadering van 30 mei overlegde het bestuur uitgebreid met Louis van Loosbroek over de Nieuwsbrief. Onze oud-voorzitter had altijd een groot aandeel gehad in de productie er van, ondermeer door het aanleveren van vele teksten en berichten. Nu hij was afgetreden moest goed geregeld worden dat de goed gelezen en alom gewaardeerde Nieuwsbrief verder zou kunnen gaan. Afgesproken werd dat Paul Eling Louis zal gaan assisteren bij het samenstellen van de Nieuwsbrief. Het verschijnen, blijft gekoppeld aan de ledenvergadering. Ook is afgesproken dat de Nieuwsbrief nog steeds in papieren vorm, en niet in elektronische vorm wordt verspreid, op enkele uitzonderingen na. Louis en Paul zullen gaan proberen enkele nieuwe rubrieken in de Nieuwsbrief op te nemen, zoals de berichten vanuit het bestuur en een reeks verhalen over het ontstaan van de vele verenigingen in Sint Tunnis.

En dan, na een lange, rustige vakantieperiode, is het tijd voor het jubileum. Het was feest! Woensdagavond, 28 september, het Heemhuus, 19.45 uur: de voorzitter opent de feestelijke jubileumbijeenkomst. De stemming zit er gelijk in! De zaal ziet er feestelijk uit, de opkomst is groot, zelfs nog iets groter dan verwacht en iedereen heeft er zin in. Onze voorzitter is dit keer ceremoniemeester en na een welkomstwoord roept hij Harry en Dop Peters naar voren. Zij hebben zich, zoals al zo vaak, ingespannen om de zaal mooi te maken, de inwendige mens deze avond van alle wensen te voorzien en met de toneeldames gezorgd voor een vlotte bediening met karren die af en aan rijden. Terecht worden ze in de bloemen gezet met een boomstronk waarvan de bast zorgvuldig was verwijderd en waarop allerlei kleurrijke bloemkes leken te groeien.

Toen was het tijd voor een bezinning op hoe het allemaal begon met onze heemkundekring en de ‘founding fathers’, de mensen van het eerste uur waren gekomen om ons dat nog eens uit de doeken te doen: eerst vertelde Jac van Kempen ons over de stam waar wij een loot van zijn: de ouderenbond KBO. Er was behoefte aan enig vertier en zo werd besloten tot een poging tot een heemkundekring. En het was gelijk een succes: meteen ongeveer 50 mensen op de vergadering. Maar Jac meende dat hij genoeg gesproken had de afgelopen 10 jaar en liet het woord over aan Harm Douma. Zij hadden zich samen goed voorbereid, ook met Nelly de Hoog trouwens, en Harm wist, zoals we van hem gewend zijn, alle feiten en namen op een rij te zetten en zo ons duidelijk te maken hoe we ons bestuurlijk, organisatorisch ontwikkeld hebben en hoe druk we zijn geweest met boeken en tentoonstellingen en de diverse activiteiten in de werkgroepen.

Er volgde een kort intermezzo dat snel uitgroeide tot een volwaardig onderdeel van het feestprogramma. Het trio Valse Hoop, bestaande uit José, Peter en Harry, bracht een viertal liederen ten gehore van onze onvolprezen musicus Jo de Jong. En natuurlijk was deze 90-jarige, kort er voor gehuldigd voor een 80-jarig lidmaatschap van harmonie Sint Cecilia, er bij.

Harry riep ook Theo Jans even naar voren. Daar kreeg hij van de voorzitter een korte maar welluidende lofrede. Gedurende al die jaren heeft Theo, net als voor allerlei andere verenigingen, gezorgd voor de audiovisuele ondersteuning. In zijn eentje heeft Theo veel van Sint Tunnis op band en schijf vastgelegd. Een voorbeeldig lid van onze heemkundekring. De voorzitter bedankte Theo voor zijn aandeel en overhandigde hem een Oorkonde.

De ceremoniemeester kondigde vervolgens Jos Christiaans aan. Die vertelde ons smakelijk over het Sint Tunnis van toen hij nog een menneke van zo’n jaar of 10 was. Hij woonde in de Bottermien, heel dicht bij de kerk. Met alle voor- en nadelen vandien. Daarna nam hij ons mee op een tour door het dorp, af en toe checkend of zijn dialect nog wel overeenkwam met dat van Harry. Iedereen genoot met volle teugen. En zoals ook in het programma was voorzien, was er meer dan voldoende gespreksstof voor alle aanwezigen. Er werd nog lang nagepraat en iedereen vond het een zeer geslaagde avond, een mooi feest!

Het bestuur had besloten om de in begin september geplande Open Dag te verplaatsen naar zondag 13 november, van 11 tot 5 uur, omdat begin september toch te kort dag was gebleken om de tentoonstelling goed in te richten. Maar op de 13 e was het weer een geslaagd evenement. Er was van alles te zien, over de vele namen die door de werkgroep Veldnamen aan zijn gedragen voor straten en paden bijvoorbeeld, of de vele gebruiksvoorwerpen opgesteld in een mooie vitrinekast die ons was geschonken door de mensen van de Wereldwinkel. Of de reeks mappen met bisprentjes en rouwkaarten van Sintunnisse mensen. Of de lange lijsten met dialectwoorden die in de loop van maandelijkse bijeenkomsten door de dialectwerkgroep zijn opgesteld. Maar het meest besproken waren toch wel de prachtige fotoboeken die Thea van de Weem gemaakt had. In enkele weken tijd had ze heel veel foto’s ingescand en mooie plastic mappen gedaan. Alles gesorteerd op rubriek en bij veel foto’s ook met een korte beschrijving. Vele bezoekers namen er uitgebreid de tijd voor om ze nog eens te bekijken en met elkaar te overleggen welke namen men nog wist.

In het weekend van 20 november vierde onze carnavalsvereniging D’n Uutlaot haar 55-jarig bestaan. De Heemkundevereniging wilde graag dit heuglijk feit mee helpen opluisteren door over de historie een mooie tentoonstelling te maken. De samenwerking met leden van D’n Uutloat verliep niet optimaal. Het moest van te weinig mensen komen en er bleek veel minder fotomateriaal aanwezig te zijn. Maar al met al was er toch het nodige te zien op 20 november in het Heemhuus: overzichten van prinsen en boerenbruidsparen, maar ook allerlei carnavalspakken en versierselen. Veel mensen bleken toch de grote tent op de Brink te verkiezen boven de tentoonstelling die daardoor, voor ons doen, weinig bekijks trok. Maar het idee om met andere verenigingen samen te werken als die wat te vieren hebben, is zeker de moeite waard om verder mee aan de slag te gaan. En dat is het bestuur ook wel van plan.

Voor de ledenvergadering van 21 november moest Stijn Verbeeck, die over zijn jeugdjaren zou komen vertellen, helaas afmelden. Jan de Kleijnen heeft geprobeerd om op korte termijn toch een ander programma te maken. Eerst konden we kijken naar oude films: Sint Tunnis 500 jaar, dat in 1977 werd gevierd, ondermeer met een soort Ommegang. En daarna was er ook nog een film van een carnavalsoptocht. Het Stratenproject, waarbij leden aan de hand van een lijst van huisnummers van een straat, proberen om nog zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de bewoners, werd nog eens toegelicht, maar er werd toch meer over het hoe en wat gesproken dan over de bewoners.

In december vergaderde het bestuur voor het laatst in het jaar 2011. De belangrijkste mededeling van die vergadering was ongetwijfeld de aankondiging van Harm Douma om zich niet meer verkiesbaar te stellen voor de bestuursverkiezing in februari. Het vele papierwerk gaat hem niet meer gemakkelijk af en het is ook wel mooi geweest. Tijd om het stokje over te dragen.

Tijdens het jaar ontvingen we ook het bericht dat Martin Goossens zijn lidmaatschap moest beëindigen. Door persoonlijke omstandigheden was het voor hem niet meer mogelijk. Opnieuw een van de oprichters die een stap terug moet doen, maar we zullen ons zijn veelvuldige en zeer gewaardeerde bijdragen blijven herinneren waarin hij het leven in Sint Tunnis voor generaties heeft vastgelegd op de hem zo karakteristiek wijze.

Terugkijkend, vallen vooral de gezellige bijeenkomsten in ons Heemhuus op en natuurlijk de tentoonstellingen. Ze vergen veel tijd en energie, het gaat niet vanzelf, maar de beloning van de vele bezoekers is prachtig en werkt stimulerend. Er is nog veel te doen, maar de heemkunde leeft in Sint Tunnis!

De Secretaris