Jaarverslagen

Jaarverslag 2012

Na een bruisend jubileumjaar in 2011 leek 2012 meer op een jaar van rustige consolidatie. De traditionele activiteiten gingen door, maar zonder grote uitschieters. Wel konden we weer een heel jaar profiteren van ons heemhuus, een jaar zonder zorgen over huisvesting!

Op 4 februari is ons lid Ad van Hedel op 75-jarige leeftijd plotseling overleden. Hij woonde al vele jaren in het Kempensbos, was actief bij onder andere de Bond van Ouderen en streekkoor Canthonis. Hij was al lang lid van de Historische Kring Land van Cuijk en sinds kort lid van onze vereniging. Ons lid Jan Goossens, geboren 23 februari 1925 te Deurne, overleed op 26 september 2012 te Mill. Hij woonde en werkte als veearts gedurende de periode 1958 - 2008 te Oploo. Zijn overlijden kwam vrij onverwacht. Het bestuur had nog contact met hem gehad om te vragen of hij nog in september zou kunnen spreken over het, of beter, zijn KI station in Beers. Jan was een graag gezien en gerespecteerd lid, zoals Jac van Kempen in zijn ‘in memoriam’ schreef. Diverse malen heeft hij ook voor de vereniging verteld, over zijn werk en over kolonel Silvertop, wiens levensverhaal hij op papier had gezet.

Op de bestuursvergadering van 23 januari trakteerde Harm in verband met zijn afscheid als bestuurslid op een heerlijke rijstevla, maar afgesproken is dat we nog een beroep op hem mogen doen als adviseur. En natuurlijk werd veel tijd besteed aan de voorbereiding van de jaarvergadering.

Al geruime tijd was een lijst met beschrijvingen van gebruiksvoorwerpen, opgesteld door Toon Nabuurs, onvindbaar. Jan de Kleijnen en Jac van Kempen hadden besloten om de inventaris maar opnieuw te gaan doen. De voorzitter overlegde nog eens met Toon: zou de harde schijf van zijn kapotte computer misschien toch nog te lezen zijn? Uiteindelijk kon de lijst weer gereproduceerd worden. En als het goed is, is de originele lijst alsnog in een doos met papieren teruggevonden. Dat is dus goed gekomen. Maar Toon heeft laten weten dat hij graag zijn taak als beheerder van de verzameling overdraagt aan een opvolger.

De jaarvergadering was op woensdag 8 februari. Harm werd door de voorzitter gehuldigd voor zijn grote inzet voor de vereniging. Zijn stimulans en zeker ook zijn grote kennis van de geschiedenis van de regio (denk maar even aan zijn boek ‘33 Dorpen en een stad’) hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van tal van activiteiten in de vereniging en de werkgroepen. Hij werd, na raadpleging van de leden, benoemd tot erelid en ontving een gedenkschaal, weliswaar een in ontwerpfase maar een definitieve zou volgen als de pottenbakker zijn werk zou afronden. In de Nieuwsbrief verscheen een verslag: de historie van Harm (waar Harm natuurlijk ook flink had meegewerkt!). Marleen Verblakt werd weer voor een nieuwe periode gekozen in het bestuur, dat nu een vacature kende en waarvoor nog een gegadigde zou worden gezocht. De jaarverslagen van de secretaris en penningmeester leverden weinig stof tot discussie op. Na de pauze vertelde Angeline Aben over haar eerste bevindingen van de speurtocht naar de historische wortels van ’t Hert.

Al snel was er weer een bestuursvergadering en wel op 27 februari. Op verschillende momenten in dit jaar is in het bestuur gesproken over de begraafplaats. Al in het voorgaande jaar was de reconstructie van de begraafplaats naast de kerk succesvol afgerond. Maar er zijn nog wel een aantal graven waar enig restauratiewerk gewenst zou zijn. Echter, de gemeente is de beheerder en die zal een leidende rol moeten nemen hierin. Harrie Peeters heeft al wel enkele restauraties verricht maar een duidelijk standpunt van het gemeentebestuur is wel gewenst. Op onze vraag of de gemeente hier iets aan wilde doen, kregen wij een bevestigend antwoord en er zou contact worden opgenomen met Harrie. Inmiddels is er door Harry een lijst opgesteld met een beschrijving van de graven en de gewenste werkzaamheden.

In februari heeft de gemeente ook gesproken met afgevaardigden van alle heemkundeverenigingen in de gemeente. Wethouder Bollen wilde enerzijds kennismaken, maar ook inventariseren welke wensen er leefden, waarbij ook de huisvesting aan de orde kwam. Het bleek dat elke vereniging zo zijn probleem had, maar dat niemand voelde voor een gemeenschappelijke huisvesting. Vooralsnog kunnen we genieten van onze mooie plek.

De redactie van de Gelderlander is dit jaar het land ingetrokken om contact te maken met de bevolking. De operatie begon in Sint Anthonis, in ons heemhuus. Aanvankelijk stond het bestuur er huiverig tegenover: wat zou de gemeente hiervan denken. Toen die geen grote bezwaren had, is toch ingestemd met het verzoek en diverse berichten kwamen vanuit het heemhuus in de Gelderlander. En toen ze vertrokken waren, was alles keurig opgeruimd. In 2011 moest Stijn Verbeeck helaas afzeggen, maar op zaterdagmiddag 10 maart was hij met zijn vrouw vanuit den Haag afgereisd. Ook andere familieleden zoals enkele broers en zijn nog enig levende zus waren naar Sint Tunnis gekomen. Samen met zijn broers en zus vertelde hij in geuren en kleuren over zijn jeugd in Sint Tunnis. Hoewel een ongebruikelijke dag, was de belangstelling enorm en iedereen zat met rode oortjes te luisteren en na het verhaal werd er nog volop doorgesproken

Op woensdag 26 maart hield Jac van Kempen op de ledenvergadering een lezing over de pastoors in Sint Tunnis in de 20 e eeuw. Het was een heel verhaal en Jac kon de tijd voor en na de pauze goed vullen. En nog meer informatie is te vinden in het boek dat Jac er over had geschreven. Harry en Dop zorgden weer goed voor de inwendige mens.

Meester Dré Teeuwen vertelde op de ledenvergadering van 23 mei over ‘De notaris, vroeger en nu’. Hij nam ons mee naar het oude Egypte: iemand die kon lezen en schrijven vervulde een hele belangrijke rol. En door de eeuwen heen is die rol gebleven. Het was een boeiende lezing en achteraf werden nog allerlei vragen gesteld over het erfrecht, nu de notaris er toch was.

Niek Huffels verzorgde op 25 juni een lezing over ‘De archeologie van Brabant’. Niek had het voortreffelijk voorbereid en een presentatie gemaakt met prachtige afbeeldingen van de schatten die via hard en vies werk in de modder gevonden zijn. Ze leren ons veel over hoe de vorige bewoners van deze streek woonden en leefden. Aan het eind van zijn verhaal kon Niek ook nog t een en ander over Sint Tunnis vertellen. Het publiek was vol of over deze lezing en nu is t maar hopen dat Niek de belangstelling voor dit onderdeel van het heemkundewerk heeft gewekt.

Op 11 juni was er weer een bestuursvergadering. Ook op deze vergadering is weer gesproken over de etalages. De etalagecommissie probeert regelmatig, om de acht weken ongeveer, weer een nieuwe aankleding te organiseren, als het kan aansluitend op een actueel thema. Zo werd nu geprobeerd om iets te doen rondom het 50-jarig bestaan van de ponyclub. Geweldig hoe steeds weer een nieuw thema in de etalage tentoongesteld wordt. Pluimpje voor onder andere Dorry en José.

De bibliotheek was een project begonnen, ‘Van Toentotlater’, om de streekgeschiedenis meer toegankelijk te maken op internet. Jan de Kleijnen en Harry Peeters zijn vanuit het bestuur naar een vergadering over dit onderwerp gegaan en hebben toegezegd dat wij als heemkundevereniging graag ons steentje bijdragen.

Harry en Dop Peeters hebben op 2 juni meegedaan met de verenigingsdag van de Rabo. Met hun fietstocht heeft dit duo 148 euro voor de vereniging bij elkaar getrapt.

Tijdens de bestuursvergadering van 3 september kwam veel vakantienieuws ter sprake maar ook dat enkele leden ernstig ziek zijn. Veel beterschap en sterkte wordt hen toegewenst. Op 26 september bestond het programma van de ledenavond uit ‘filmpjes uit de oude doos’. Eerst vertelde Jan de Kleijnen over de Belgische klokkenmaker Charles Louis Teirlinck, die ook een klok van onze kerktoren op een bijzondere wijze heeft hersteld. Daarna keken we naar beelden over het boerenleven in Sint Tunnis en velen herkenden dat natuurlijk, met plezier.

De excursie naar Gennep op zaterdag 8 september met een tiental liefhebbers was volgens de deelnemers geslaagd. Helaas was het aantal niet hoog, maar dat heeft aan de pret geen afbreuk gedaan. Iedereen was enthousiast over de interessante uitleg van de gids, die tal van geheime plekjes liet zien waar je zomaar langs loopt als je een middagje winkelt.

De fietstocht over de Bunthorst stond oorspronkelijk gepland op 19 mei maar werd afgelast omdat het aantal aanmeldingen erg laag was, ondanks een aanlokkelijke uitnodiging in de Nieuwsbrief. Later bleek dat niet duidelijk was geweest wanneer men zich precies moest aanmelden. Op zaterdag 22 september kwam het er toch nog van. Een groep van zo’n 12 sportievelingen arriveerden per fiets An ’t Kanaal. Daar begon Jan Tonies zijn verhaal onder het genot van een kopje koffie met cake. Te fiets verkenden we het gebied: het defensiekanaal, de Grote Slink, Bronlaak, de grenspalen richting het dorpje Vossenberg. Daar troffen we het hoogtepunt: een pingo, een soort meer uit de ijstijd.

Op 8 oktober kwam het bestuur weer bijeen en de gebruikelijke onderwerpen passeerden de revue. Voorzitter Harry van Heijster meldde onder andere enkele personen gevraagd waren voor de bestuursfunctie maar zij waren niet beschikbaar. Intussen is de volgende kandidaat op het lijstje ook al benaderd en deze vraagt om bedenktijd. Op 10 oktober is er een bijeenkomst geweest van de Historische Kring Land van Cuijk, Jan de Kleijnen was er namens ons bestuur. Jan Tonies en Louis van Loosbroek hebben daar hun voorstel toegelicht om informatie uit te wisselen tussen de verschillende groepen die zich met het dialect van de regio bezighouden. Elk dorp heeft wel zo zijn eigen variant en dan zou ieder zijn eigen woordenboekje moeten maken. Toch kan de uitwisseling ook heel veel moois boven water krijgen door allerlei aspecten te vergelijken.

Na een jaar hard werken liet Angeline Aben weten dat de tekst van het boek over 300 jaar ’t Hert af is. Er moest nog wat geschaafd worden, de lay-out nog hier en daar verbeterd en dan overleg met een drukker. En dan proberen om iets moois te maken van de ‘onthulling’, en die zou zijn op 4 november. En dat was misschien wel het hoogtepunt van dit jaar: de presentatie van het boek over ’t geregeld met ’t Hert, het bestuur en de pr commissie. Aankondigingen verschenen in de lokale pers en een groot interview met Angeline was te lezen in de Gelderlander. Een groot aantal mensen verzamelde zich rond 4 uur in ’t Hert. En daarna kon iedereen lezen over de 3 eeuwen dat er in ’t Hert getapt en gepraot werd. En nog veel meer gebeurde er trouwens.

Op zaterdagmiddag 17 november is het 12,5 jarig bestaan van het multifunctionele centrum gevierd. Veel verenigingen hadden ingeschreven voor deze verenigingendag in en rondom het dorpshuis. Ook wij als heemkundevereniging waren met een stand aanwezig.

Op de ledenvergadering van 19 november werden als primeur alle 16 fotoboeken van Thea van de Weem in ons heemhuus neergezet. Zij heeft een geweldige hoeveelheid werk verzet waarbij een fraaie collectie fotoboeken is verkregen. Daarna vertelde Jan Tonies voor iedereen die het maar horen wilde de belevenissen van de fietstocht op de Bunthorst. Van Adam Roelvink tot en met de vinpootsalamander, van Rudolf Steiner tot het kleinste grasje waarvan de naam is ontschoten omdat die niet zo vaak werd herhaald als die van de salamander, alles werd uitvoerig en met humor uit de doeken gedaan. We gingen ietsje later maar met een voldaan gevoel huiswaarts. Maar niet nadat de voorzitter Jan had bedankt en had opgeroepen voor de Algemene Ledenvergadering in het nieuwe jaar, op 6 februari en iedereen een goede overwintering had toegewenst.

De Secretaris.