Jaarverslagen

Jaarverslag 2013

Alles gaat sneller tegenwoordig en zo lijkt ook het jaar voor onze heemkundevereniging snel voorbijgegaan te zijn. Dat betekent niet dat er geen tijd was voor onze activiteiten – integendeel. Maar alvorens daarover verslag te doen, is het goed even stil te staan bij het overlijden van Loes Roodbeen-Lucassen. Haar gezondheid liet al langere tijd te wensen over en op 22 november is zij toch nog onverwacht overleden. Zij was lid van onze vereniging en actief in de Dialect-werkgroep.

Het jaar begon, traditiegetrouw, met de algemene ledenvergadering op 6 februari. Het was een erg winterse dag maar toch hadden veel trouwe leden de weg naar ons knusse heemhuus weten te vinden. Harry Peeters presenteerde voor de laatste maal het financieel overzicht. Hij had vanaf de oprichting de penningen beheerd en opnieuw bleken de boeken feilloos te kloppen, zo meldde de kascommissie bestaande uit Sjaak Arts en Annemarie Nabuurs. Harry werd hartelijk bedankt voor zijn werkzaamheden en voor zijn bereidheid om evengoed in het bestuur te blijven zitten. Dorry Eling nam de rol van penningmeester over en als nieuw lid voor de kascommissie werd Wim Derks benoemd. De overige bestuursleden waren ook bereid om verder te gaan. Een vergeefse speurtocht naar een kandidaat voor de vacante plaats in het bestuur leidde tot het voorstel om voorlopig in de huidige samenstelling ‘door te regeren’ en daarmee werd door de leden ingestemd. Na de pauze kon de aangekondigde lezing van Jan van Staveren niet doorgaan. Jan de Kleijnen liet een film over oude ambachten zien waarna de zaal uitvoerig besprak wie er in Sint Tunnis met die ambachten bezig was geweest. Het jaar was weer goed begonnen.

De volgende ledenbijeenkomst was op 25 maart. Martien Mahler gaf een overzicht van het scholenproject, de historische en heemkundige lessen die hij ontwikkeld heeft voor basisscholen van de gemeente Sint Anthonis. Bij dat project wandelen de kinderen door het dorp, vooral de Breestraat en de kolonel Silvertoplaan, en moeten dan een aantal opdachten invullen. Ze zien dan allerlei historische plekken. Wij kregen alles ook te zien maar konden rustig op onze stoel blijven zitten.

Op 7 april werden 2 boeken gepresenteerd: beide geschreven door Jac van Kempen en met behulp van Jan de Kleijnen afgerond. Het eerste boek beschrijft korte biografieën van de zogeheten priesterzonen uit Sint Anthonis, mannen uit Sint Anthonis die in de 20e eeuw kozen voor het priesterambt. Jac had er al op een ledenbijeenkomst over gesproken maar er zijn altijd nog weer kleine details, zoals jaartallen of foto’s, die nog afgewerkt moeten worden. Vandaar dat het boek iets later uitkwam. Het tweede boek gaat over het leven van Rein Lomme, een van die priesterzonen. Rein had zelf een tekst geschreven en Jac heeft het geheel geredigeerd en gezorgd dat het mooi werd uitgegeven. We zijn trots op weer nieuwe documenten die belangrijke elementen van de geschiedenis van ons dorp vastleggen. Jac heeft weer voortreffelijk werk geleverd.

Harm Douma had op de jaarvergadering de suggestie gedaan om Twan Dohmen eens uit te nodigen. Twan is hoofdredacteur bij het Boxmeers Weekblad maar ook een geweldige liefhebber van het gerstenat. Hij struint stad en land af op zoek naar oude en nieuwe brouwerijen. Twan was graag bereid om ons te komen vertellen hoe dat in het Land van Cuijk is gegaan. Op 22 mei verzorgde hij een boeiende presentatie over de bierproductie in de regio.

Ook dit jaar heeft het bestuur geprobeerd om een paar excursies te in organiseren. Er leek bij een ‘ledenraadpleging’ voldoende belangstelling te zijn om een keer naar het Veeteeltmuseum in Beers te gaan, het voormalige KI station. Op 1 juni is een groepje van ongeveer 10 personen, waarvan bijna de helft bestuursleden, vanaf de Brink vertrokken en kreeg een interessante rondleiding. Maar de opkomst was toch wel een signaal. Toen er voor de aangekondigde excursie naar Volkel slechts twee aanmeldingen kwamen, besloot het bestuur dan ook deze niet door te laten gaan.

De volgende ledenvergadering vond plaats op 24 juni. Via de mond-tot-mond-reclame hadden we vernomen dat Piet Hendriks uit Overloon makkelijk een avond kon vullen met zijn verhaal over de slag om Overloon in de 2 e Wereldoorlog. Hij nam onze uitnodiging graag aan en kwam met een laptop vol met foto’s en unieke films naar Sint Tunnis. Hij heeft een zeer gedetailleerd overzicht gegeven van de tocht van de geallieerden van Eindhoven naar Overloon. Hij wist bijna van minuut tot minuut waar welke soldaten en legervoertuigen waren geweest! Het was een uitermate boeiende lezing die zeer werd gewaardeerd door de aanwezige leden.

De vakantieperiode brak aan maar er lag ook een hoop werk dat gedaan moest worden, zeker voor Thea van de Weem. Het was haar initiatief om een fotodag te organiseren en die wilde ze wijden aan het thema ‘Scholen’. Er was al wel een aantal foto’s in het archief en her en der waren er ook wat schrijfsels over scholen en meesters, maar nu moest alles bijeen gebracht worden. Diverse mensen werd om raad en daad gevraagd en de nodige handen maakten het werk wat lichter. Na ampel beraad was besloten om toch de tentoonstelling in het eigen heemhuus te houden en wel op 2 zondagen, te weten op 1 en 8 september. Het heemhuus stond goed vol met alle borden voor de verschillende scholen: van het eerste dorpsschooltje in de Bottermien tot aan de Landbouwschool. Op beide dagen was veel belangstelling en velen, ook oud-dorpelingen, kwamen nog eens kijken naar hun vroegere klasgenoten. Vele namen kwamen zo boven tafel. Er is inmiddels veel informatie bij elkaar gebracht en we gaan nu proberen om dat te ordenen en de ontbrekende gegevens te vergaren.

Op woensdag 25 september was de ledenavond gewijd aan bidprentjes. Mevrouw Fien Toonen uit Vianen presenteerde haar prachtige verzameling devotieprenten. Daarna vertelde Paul Eling kort iets over de geschiedenis van de bidprentjes en gaf Jan de Kleijnen een overzicht van de werkzaamheden van de werkgroep genealogie.

Op zondagmorgen 20 oktober j.l. heeft de heemkundevereniging Cor Verberk uit Oploo in de gelegenheid gesteld om in het heemhuus zijn 2 boeken over de Sambeekse Hoek aan de Sint Tunnisse bevolking te presenteren waarbij deze ook direct gekocht konden worden. Er was een matige opkomst maar desondanks was de presentatie van Cor geweldig. De heemkundevereniging van Stevensbeek en Sint Tunnis kregen van Cor een boek aangereikt.

Op woensdagmiddag 23 oktober heeft Bronlaak haar 65-jarig bestaan groots gevierd en hierbij was Jan Tonies van onze de heemkundevereniging uitgenodigd om voor een groep van ca 40 personen, een rondleiding door de bossen van Bronlaak te verzorgen waarbij hij, op zijn bekende manier, veel historische feiten wist te vermelden, zoals hij dat vorig jaar tijdens een ledenvergadering had gedaan. Hij werd hierbij bijgestaan door Harrie Peeters en Jan de Kleijnen.

De laatste ledenbijeenkomst vond plaats op 25 november. Marcel Hermans uit Sint Tunnis heeft het plan opgevat om een reünie te organiseren van mensen die iets met de Sintunnisse motorcross, de Cross der Azen, te maken heeft gehad. Die reünie zal plaatsvinden in september 2014. Voor die tijd zal een boekwerk worden gepresenteerd en Marcel is daar al een heel eind mee gevorderd. Wel wilde hij graag nog wat verhalen en informatie van onze leden proberen te verzamelen; zo sneed het mes aan twee kanten. Marcel vertelde over vooral het begin van de motorcross, met de gebroeders Aben. Dat riep allerlei herinneringen op en diverse leden konden een duit in het zakje doen. Zonder problemen wist Marcel de avond te vullen en ieder ging weer voldaan huiswaarts.

Op donderdagavond 21 november werd de winnaar bekend gemaakt van de Sporten Cultuurprijs 2012-2013 in het gemeentehuis van Sint Anthonis. Er waren 6 genomineerden. Pierre Arts, voorzitter van de Historische Kring van t Land van Cuijk, had de aanzet gegeven tot de kandidaatstelling van Harm Douma, die natuurlijk van harte was ondersteund door onze heemkunde vereniging. Nadat alle kandidaten waren gepresenteerd, moest de jury een lastige klus klaren want er waren diverse sterke kandidaten. Reden te meer om zeer content te zijn met de uitslag: voorzitter Harry van Raaij kon melden dat Harm was verkozen tot winnaar vanwege zijn hele oeuvre. Uiteraard was Harm zeer in zijn nopjes met zijn uitverkiezing. In onze komende Algemene Ledenvergadering komen we hier nog op terug.

Het bestuur van het MFC Oelbroeck wilde, ondermeer ter gelegenheid van het 1 e lustrum, wat meer leven in de brouwerij en organiseerde een Funky Town avond, een soort disco voor jong en oud met muziek uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Om het feest wat meer aan te kleden had men bedacht dat het leuk zou zijn om aandacht te besteden aan de Sintunnise horeca uit die periode. Ons dorp trok toen wekelijks duizenden jongeren naar de diverse uitgaansgelegenheden. Angeline Aben is al enige tijd bezig met de lokale horecageschiedenis en was daarom gevraagd door het bestuur van MFC Oelbroeck om een tentoonstelling in te richten. Zij verzamelde in recordtempo aanvullende informatie bij vele mensen die toen in die horeca actief waren en zorgde, samen met Jac van Kempen, Thea van de Weem en enkele trouwe helpers zoals Harry Peeters, dat vele borden werden volgehangen met foto’s en nieuwtjes. Op 29 en 30 november baanden vele belangstellenden, de meesten nog met duidelijke herinneringen aan die tijd van toen, zich een weg door het zaaltje, bekeken en fotografeerden het nodige en haalden met de buurman of –vrouw herinneringen op. Wij waren aangenaam verrast door het grote succes en beduusd van de vele complimenten van de bezoekers.

Al met al kunnen we zeggen dat het een ‘vet’ jaar was: voor de boeren zou dat betekenen een vruchtbaar jaar met een goede opbrengst, voor de hedendaagse mens betekent het een heel goed jaar, maar vet was het in elk geval.