Jaarverslagen

Jaarverslag 2014

Al met al hebben we een gewoon goed jaar achter de rug, met als hoogtepunt de tentoonstelling over de Operette Gezellen. Maar daarover later meer.

De activiteiten van de verschillende werkgroepen die onze vereniging officieel telt, zijn sterk teruggelopen – met uitzondering van de werkgroep Dialect. Die groep komt trouw bij elkaar om haar programma af te werken. Men heeft het alfabet nagenoeg doorlopen; nu moet er nog een lijst van gezegdes worden doorgenomen. Maar de werkgroep Dorpsherinneringen ligt stil en ook de werkgroep Genealogie heeft het afgelopen jaar maar weinig bijeenkomsten gehad. Allemaal om begrijpelijke redenen. Thea van de Weem fungeert in haar eentje als fotowerkgroep en scant, verzamelt, organiseert en produceert heel veel, als ware zij een werkgroep. Er gebeurt dus nog van alles. De Nieuwsbrief is telkens zeer goed gevuld met allerlei verhalen en foto’s. De lay-out is aangepast en er wordt geprobeerd om uiterlijk en innerlijk te verbeteren. Regelmatig melden zich ook nieuwe leden aan: momenteel tellen we 107 leden. Zo bezien is het onze vereniging in het afgelopen jaar dus goed gegaan. Ik zet de belangrijkste gebeurtenissen nog eens op een. Rij

Op 5 februari werd de algemene ledenvergadering gehouden. Voorzitter Harry van Heijster opende kort na 20.00 uur de vergadering en memoreerde eerst het overlijden van Loes Roodbeen, die lange tijd een actieve rol heeft gespeeld in de dialectwerkgroep. Daarna verwees de voorzitter naar de gemeentelijke Sport- en Cultuurprijs die onlangs was toegekend aan ons erelid Harm Douma en hij greep de gelegenheid aan om Harm ‘in eigen huis’ te huldigen, welk gebaar met luid applaus werd onderschreven. Dorry Eling presenteerde de begroting en somde de argumenten op die het bestuur tot het voorstel hadden gebracht om de contributie met € 2,50 te verhogen. Dit voorstel werd met algemene stemmen aanvaard. De kascommissie, bij monde van Wim Derks, meldde dat alle gegevens door de penningmeester waren toegelicht, alles was perfect in orde. Daarna werd de penningmeester decharge verleend. Annemarie Verberk-Nabuurs en Wim Derks werden bedankt voor hun werk, Wim zal nog een jaar lid blijven en Toon Thielen werd gekozen als nieuw lid voor de kascommissie. De 3 aftredende bestuursleden, Harry van Heijster, Dorry Eling en Jan de Kleijnen waren bereid om aan te blijven en derhalve kon het bestuur in deze samenstelling verder. Na de ‘bestuurlijke agenda’ liet Harm Douma ons allemaal ervaren hoe terecht de toekenning van Ut Pèèrd aan hem was, met een fraaie historische lezing over ons dorp Sint Tunnis.

Een werkgroepje heeft gedurende het jaar 2014 de hele verzameling van onze heemkundevereniging, ooit door Toon Nabuurs geïnventariseerd, nog eens doorgenomen en gearchiveerd: alle boeken, papieren, foto’s, voorwerpen. Het is keurig vastgelegd en van veel spullen zijn foto’s gemaakt.

Op 24 maart werd een nieuwe opzet voor de ledenvergadering – met succes – uitgeprobeerd: onder leiding van quizmaster Jan de Kleijnen werd een ‘groepsquiz’ met multiple choice vragen gehouden, waarbij de leden per tafel de keuzes konden doorspreken. Vervolgens werden de juiste antwoorden gepresenteerd. Het was nog best moeilijk, maar iedereen vond de opzet geslaagd.

Op 14 mei sprak Jan Nillissen over de ontwikkeling van het Peelgebied, in het bijzonder het gebied van Sint Anthonis. Jan weet zeer veel van de materie, presenteert daarbij veel en mooie plaatjes en heeft nauwelijks genoeg aan één avond. Maar het bleef tot het eind boeiend en er werd nog druk nagepraat.

De ledenbijeenkomst van 30 juni werd gebruikt om elkaar verhalen te vertellen. Het idee was door Harry van Heijster uitgewerkt en bleek succesvol. Er waren een aantal thema’s gekozen en de mensen zaten in groepjes bij elkaar aan een tafel en iedereen wist bij een bepaald thema wel een mooie herinnering op te halen. De mooiste herinneringen weren aan het eind van de avond voor de hele groep nog eens verteld. En dat leverde mooie verhalen op die ook weer een plek vonden in de nieuwsbrief.

Op 24 september bracht Hans Ooms uit Westerbeek ons een lezing over de luchtaanvallen in de 2 e Wereldoorlog. Natuurlijk werd uitgebreid verteld over de vliegtuigen die in onze omgeving waren neergestort. Zijn speurwerk had niet alleen boven tafel gekregen wie er in de neergestorte vliegtuigen hadden gezeten, maar zelfs was ook vaak bekend wie het betreffende vliegtuig had neergeschoten.

In het weekend van 15 en 16 november werd in ons Heemhuus de tentoonstelling over 50 jaar Operette Gezellen gehouden. Harry en Dop Peeters hadden ‘ons pand’ een voorjaarsbeurt gegeven: her en der waren muren gerepareerd en gewit, en ook was er een nieuwe vloer met loper gelegd. Thea van de Weem had uit de complete verzameling die Nelly de Hoog aan onze vereniging beschikbaar gesteld heeft, een selectie gemaakt van foto’s, krantenknipsels, toegangskaartjes, posters waarmee vele borden vielen te vullen. Ook Jan de Kleijnen was volop betrokken bij de inrichting van de zaal. En omdat Video-Theo Jans allerlei videobanden omgezet had naar dvd, konden we op laptops naar de uitvoeringen kijken en van de muziek genieten.

Alsof het niet op kon, was er op de 17 e november een ledenavond. Het begon met een korte presentatie over de rijksmonumenten uit de gemeente Sint Anthonis. Er was voor die monumenten door het ministerie een bordje ontworpen en de heemkundevereniging was gevraagd om iets te organiseren om deze bordjes aan bewoners en beheerders uit te reiken. Enkelen van hen waren ook aanwezig. Na een korte pauze lieten Jan de Kleijnen en Jac van Kempen het leven van oud-burgmeester Jan Jans de revue passeren. De familie had een deel van zijn archief aan de vereniging geschonken, hetgeen de aanleiding was voor deze presentatie. Broer Tonnie, zoon Ton, dochter Annemieke en kleindochter Sarah waren erbij aanwezig.

Daarmee was een eind gekomen aan de ledenavonden voor dit jaar. Twee van onze leden, Martien Mahler en Sjaak Arts, moesten nog flink aan de slag om hun boek over de Vlagberg af te ronden. Op 29 november werd het eerste exemplaar aan Mientje Hofmans aangeboden en daarna kocht de hele Vlagberg zijn eigen exemplaar. Het project was weliswaar niet ‘onder auspiciën van’ de heemkunde vereniging gemaakt, maar het is mooi dat weer een brok geschiedschrijving van ons dorp is geboekstaafd.

Paul Eling
Secretaris