Over de vereniging

Onze vereniging is opgericht op 7 september 2001. Jac van Kempen, indertijd voorzitter van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen), kwam op het idee een heemkundekring op te richten, omdat hij dacht dat er zeker wel een groep mensen interesse zouden hebben.

Mariet Dekkers en Nellie de Hoog, ook KBO-bestuursleden, waren meteen enthousiast en er werd een eerste bijeenkomst georganiseerd. Die vond plaats in wat toen zo’n beetje het ‘clubhuis’ van de KBO was: de soos in dorpshuis Oelbroeck. Daar waren op die bewuste avond niet alleen KBO-leden aanwezig, maar ook buitenstaanders die interesse hadden in heemkunde, zoals Harm Douma, Martien Goossens en Ton Christiaans en anderen.

Harm Douma, streekarchivaris en schrijver van menig stuk over de geschiedenis van Sint Anthonis, hield een aanstekelijk pleidooi voor de oprichting, heroprichting, zoals hij het noemde, want toen hij pas in Sint Tunnis kwam wonen, had hij nog een keer een bijeenkomst meegemaakt van een heemkundekring die er in die jaren al was. Maar dat was toen ook meteen het einde van die club.


Streekarchivaris Harm Douma

Het eerste bestuur

Het bestuur gekozen werd gevormd door Jac van Kempen, voorzitter; Nellie de Hoog, secretaris; Mariet Dekkers, penningmeester; Harm Douma, Martien Goossens, Harrie Peeters en Toon Nabuurs bestuursleden. De vereniging telde toen meer dan 50 leden.

De naam van de vereniging

Op voorstel van vooral Harm Douma werd gekozen voor de naam ‘Sint Tunnis in Oelbroeck’, zodat de oude naam van ons dorp prominent aanwezig was. Jo de Jong werd gevraagd een logo te ontwerpen. Er werden werkgroepen opgericht en Martien Goossens zorgde ervoor dat de Statuten en het Huishoudelijk Reglement een degelijke grondslag gaven aan de heemkundekring.

De eerste bijeenkomsten

De eerste bijeenkomsten hadden plaats in de soos van Oelbroeck onder de vlag van de KBO, zodat dit financieel voordelig was. Er werd een contributiestelsel ingevoerd.

De gemeente

De gemeente stond sympathiek tegenover deze jongste vereniging en tijdens de eerste tentoonstelling in Oelbroeck schonk burgemeester Jos Verbeeten het gemeentebord met de dorpsnamen van het oude gemeentehuis. Na die eerste grote bijeenkomst waarbij de vereniging naar buiten trad en veel publiek trok, was de heemkundekring in Sint Tunnis een feit.

Diverse locaties

Ledenvergaderingen werden gehouden in verschillende lokaties, zoals in de zaal van Bos All In (Oelbroeck) en de zaal van Van Haren. Na een jarenlange speurtocht naar een geschikte plaats voor bijeenkomsten van de vereniging, maar ook voor de opslag van het materiaal, heeft de vereniging in 2010 de mogelijkheid gekregen om haar intrek te nemen in het pand Breestraat 22, omdat de jongerenclub verhuisde naar het nieuwe gemeenschapshuis MFC Oelbroeck. Dat ‘Heemhuus’ is inmiddels gesloopt en de vereniging houdt de ledenbijeenkomsten nu in het MFC Oelbroeck.

Activiteiten en werkgroepen

De activiteiten van de vereniging vonden deels plaats in werkgroepen, voor de verzameling en archivering van foto’s, de inventarisatie van veldnamen (die gebruikt zijn bij de aanleg van nieuwe wegen of paden), het onderzoek van de archeologie, voor genealogie (bidprentjes, rouwbrieven, familiestambomen, etc), het optekenen van dorpsherinneringen en het beschrijven van het specifieke dialect dat in Sint Anthonis wordt gesproken. Ook worden gebruiksvoorwerpen die specifiek zijn voor de geschiedenis van Sint Anthonis gearchiveerd.

Ledenavonden

Elk jaar zijn er ongeveer 6 ledenavonden, waarop presentaties worden verzorgd, over bijvoorbeeld activiteiten van die werkgroepen, over heemkundige onderwerpen door leden maar ook wel door sprekers van buiten. Voor elke ledenavond verschijnt een aflevering van de nieuwsbrief, Oelbroeck’s Heem geheten. In het blad vindt men mededelingen, maar in de loop der jaren zijn er ook vele verhalen verschenen over personen of families uit Sint Anthonis, over de ontstaansgeschiedenis van verenigingen en tal van andere heemkundige zaken.


Boeken

De vereniging probeert ook om de historie van Sint Anthonis vast te leggen in de vorm van boeken (ook e-boeken). Zo zijn er boeken met fraaie foto’s en teksten gemaakt, bijvoorbeeld over de Lepelstraat (2 delen), Verhalen uit de oorlog en Verhalen uit de Breestraat. Voor een overzicht van alle boeken, zie elders op deze website. In de loop van de tijd is er zo een grote reeks boeken verzameld, deels door leden van de vereniging, deels van anderen, over de geschiedenis van Sint Anthonis, die voor uitleen aan leden beschikbaar is.

Tentoonstellingen

Daarnaast worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd. In het verleden werd daarvoor het gemeenschapshuis Oelbroeck gebruikt:

2006 tentoonstelling over 100 jaar Lepelstraat
2009 tentoonstelling over de melkfabriek De Eendracht
2010 tentoonstelling over de priesterzonen van Sint Anthonis
2011 tentoonstelling over de carnavalsvereniging D’n Uutlaot
2011 tentoonstelling over De Sambeekse hoek deel 1
2013 fotodag en tentoonstelling over scholen in Sint Anthonis
2014 tentoonstelling over de Operette Gezellen
2015 tentoonstelling over 70 jaar Bevrijding
2015 fotodag portret en gezinsfoto’s

Ereleden

Jac van Kempen en Nellie de Hoog zijn in 2011 benoemd tot ereleden. Harm Douma (inmiddels overleden) is in 2012 tot erelid benoemd. Hun plaatsen in het bestuur zijn inmiddels door anderen overgenomen. Huidig bestuurslid Harry Peeters is in 2016 tot erelid benoemd.